فیلم ویژگی های بوت

  • HTML5
  • کشیدن & قطره
  • AJAX (هیچ ارسال, بارگذاری مجدد صفحه مورد نیاز برای آپلود ویدیوهای بیشتر)
  • پشتیبانی از چند ویدئو
  • آپلود توده آسان (انتخاب های متعدد و کشیدن)
  • آپلود جعبه وضعیت که لینک ویدیو نشان می دهد هنگامی که آماده و بدون نیاز به بارگذاری مجدد صفحه
  • نوار پیشرفت زندگی می کنند برای هر آپلود
  • نام فایل آپلود امن غیر قابل پیش بینی
  • مجدد به آپلود استاندارد (برای مرورگرهای قدیمی تر, دستگاه ها)
  • آپلود ویدئو های تلفن همراه (از iOS6 +, اندروید 3+: کاربر دهید به ضبط ویدئو جدید و یا از رول دوربین را انتخاب کنید)