Tính năng tải lên video

 • HTML5
 • Kéo & Thả
 • AJAX (không gửi, Trang tải lại yêu cầu để tải lên các video khác)
 • hỗ trợ video đa
 • dễ dàng tải lên hàng loạt (chọn nhiều và kéo)
 • tải lên các hộp tình trạng cho thấy liên kết video khi đã sẵn sàng mà không cần phải tải lại trang
 • sống thanh tiến trình cho mỗi tải lên
 • tên tập tin tải lên không thể đoán trước an toàn
 • dự phòng để tải lên tiêu chuẩn (cho các trình duyệt cũ hơn, thiết bị)
 • điện thoại di động tải lên video (iOS6 +, Android 3+: nhắc nhở người sử dụng để ghi lại video mới hoặc chọn từ camera roll)

Video Processing / Coversions

After uploading a video, solution does necessary processing for listing and displaying the video to site users. This involves:

 • extract video info like duration, độ phân giải, codecs
 • extract snapshot to display in listings
 • generate a HTML5 video preview (few seconds of video at low resolution to play on mouse hover)
 • generate a HTML5 video for older mobiles, at lower bitrate/resolution and encoding complexity
 • generate a high quality HTML5 video to playback on most browsers and devices
 • optionally, generate HLS segments for HLS playback (streaming by segment playlist instead of access to full video file)

Encoding codecs, parameters, bitrate for video and audio are configurable from backend settings.