Tính năng tải lên video

  • HTML5
  • Kéo & Thả
  • AJAX (không gửi, Trang tải lại yêu cầu để tải lên các video khác)
  • hỗ trợ video đa
  • dễ dàng tải lên hàng loạt (chọn nhiều và kéo)
  • tải lên các hộp tình trạng cho thấy liên kết video khi đã sẵn sàng mà không cần phải tải lại trang
  • sống thanh tiến trình cho mỗi tải lên
  • tên tập tin tải lên không thể đoán trước an toàn
  • dự phòng để tải lên tiêu chuẩn (cho các trình duyệt cũ hơn, thiết bị)
  • điện thoại di động tải lên video (iOS6 +, Android 3+: nhắc nhở người sử dụng để ghi lại video mới hoặc chọn từ camera roll)