Video chia sẻ VOD

100% Miễn phí và mã nguồn mở

Tải về/cài đặt từ WordPress.org (tự động cài đặt như WordPress plugin).

Tải về

Live Streaming

Miễn phí và mã nguồn mở hội nhập

Tải về/cài đặt từ WordPress.org (tự động cài đặt như WordPress plugin).

Tích hợp Ứng dụng VideoWhisper đó có thể được sử dụng miễn phí (thử nghiệm) chế độ hoặc được cấp phép chế độ đầy đủ.

Tải về

Webcam Recorder

Miễn phí và mã nguồn mở hội nhập

Tải về/cài đặt từ WordPress.org (tự động cài đặt như WordPress plugin).

Tích hợp Ứng dụng VideoWhisper đó có thể được sử dụng miễn phí (thử nghiệm) chế độ hoặc được cấp phép chế độ đầy đủ.

Tải về